MONOGRAFIA KOŁA

   Każda rocznica, każdy jubileusz jest okazją do wspomnień i refleksji. Nade wszystko jest jednak radosnym spotkaniem z przeszłością, okazją              do podsumowania działań.  Członkowie Koła zdobyli podstawową wiedzę o otaczającym ich świecie. Wiedza, doświadczenie stały się solidnym funda-mentem dla osób, które otrzymały od życia trudno to nazwać „brzemię”, a może są to osoby wybrane, te które sobie Pan Bóg wybrał. Dlatego też członkowie naszego Koła uznali, iż warto przybliżyć mieszkańcom naszego miasta nieco historii z ruchu niewidomych w Polsce. 

Aktywność osób z dysfunkcją wzroku ma w Polsce wspaniałe tradycje. Pierwsze próby organizowania się niewidomych sięgają początków XIX wieku, kiedy to w Warszawie powstaje Stowarzyszenie Niewidomych Muzyków, działające aż do wybuchu II wojny światowej. Początek wieku XX to działalność hrabianki Róży Czackiej, która powołuje Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi. Placówka szkoleniowo-wychowawcza dla dzieci i młodzieży niewidomej w podwarszawskich Laskach jest owocem działalności tego właśnie Towarzystwa. Z początkiem lat dwudziestych XX wieku rozwijają w Polsce działalność regionalne związki cywilnych niewidomych. Jeden nich powstaje na Górnym Śląsku. Pierwszym stałym prezesem Stowarzyszenia Niewidomych Województwa Śląskiego został prezy-dent miasta Paweł Dombek. 

W okresie między wojennym istniał także ogól-nokrajowy Związek Ociemniałych Żołnierzy kierowa-ny przez mjr Edwina Wagnera posła na Sejm II RP. Działania wojenne nie przerwały rozwijającego się ruchu niewidomych na terenie całego kraju. 

Na Śląsku zasłużył się Paweł Niedurny, który z grupą przyjaciół powołał do życia Stowarzyszenie Niewidomych Województwa Śląsko - Dąbrowskiego i został jego pierwszym prezesem. 

W wysłanym do wydziałów opieki społecznej okólniku z 13 września 1945 roku są wytyczne, że w przypadku braku świadectwa lekarskiego, za nie-widomych uznać należy nie tylko tych, którzy nie widzą zupełnie, ale również osoby, które mają wzrok tak słaby, iż mimo szkieł nie mogą czytać lub pracować w swoim zawodzie. Misją Stowarzyszenia była pomoc osobom ociemniałym w osiąganiu jak najlepszej samodzielności, wsparcie w realizowaniu potrzeb społecznych i zawodowych. 

Powojenna polityka gospodarcza zakładała przekształcenie zakładów w spółdzielnie inwalidów, które zatrudniały osoby niepełnosprawne. 

W 1946 roku w Chorzowie odbył się zjazd zjednoczeniowy regionalnych stowarzyszeń, na któ-rym zapadła decyzja o powstaniu Związku Zawo-dowego Pracowników Niewidomych Rzeczypospo-litej Polskiej. Organizacja o charakterze federacyjnym pod przewodnictwem dr Włodzimierza Dolańskiego. Związek dbał o poprawę położenia niewidomych w Polsce, angażował się w prowadzenie szkół dla dzieci niewidomych, tworzenie warsztatów pracy dla rękodzielników, opiekę lekarską, organizowanie kursów nauki czytania i pisania pismem punktowym brajla. 

W 1948 roku powstał miesięcznik „Pochodnia” wydawany w brajlu. Ukazują się pierwsze książki, podręczniki dla osób niewidomych. W latach póź-niejszych PZN zaczął wydawać także inne czaso-pisma przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Brajlowska drukarnia mieściła się początkowo w Gdańsku. 

W 1949r. powstaje Spółdzielnia „Praca Niewido- mych”. 

W 1951 roku z połączenia Związku Zawodowego Pracowników Niewidomych Rzeczypospolitej Pol- skiej oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy powstaje ogólnopolska organizacja - Polski Związek Niewi- domych. Funkcję prezesa objął mjr Leon Wrzosek. Zgodnie ze Statutem członkiem Związku mogła zostać osoba legitymująca się inwalidztwem pierwszej lub drugiej grupy z tytułu utraty wzroku. Dzieci do lat 18-tu uzyskiwały status członka pod- opiecznego. Tego samego roku powołany został Okręg Śląski PZN. Na stanowisko przewodniczącego wybrano Pawła Niedurnego. Działania Okręgu skupiały się na organizowaniu sprzętu rehabilita- cyjnego, pozyskiwaniu i adaptacji mieszkań dla swoich członków. 

Każdego roku organizowano wczasy dla członków PZN z ich opiekunami. Szczególny nacisk kładziono nie tylko na rehabilitację niewidomych, tracących wzrok w wypadkach przy pracy i w wyniku przebytych chorób, ale również na edukację. W tym miejscu wspomnieć należy osobę Kazimierza Jaworka, od którego wyszła idea stworzenia zakładu kompleksowej rehabilitacji niewidomych, tracących wzrok  w wypadkach przy pracy, jak również w wyni-ku przebytych chorób. Rozbudowie i adaptacji tego zakładu osobiście patronował generał Jerzy Ziętek.

Zasługą Kazimierza Jaworka jest także utwo-rzenie w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej Domu Pomocy Społecznej dla Starszych Niewidomych, który istnieje do dzisiaj. 

Wspaniałą kartę w procesie możliwie wszech-stronnego przygotowania niewidomych i ociem-niałych do samodzielnego życia i pracy zawodowej zapisuje również Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia Inwalidów Wzroku mieszczącego się do dzisiaj w Chorzowie przy ul. Hajduckiej. W 1983 roku, ówczesny dyrektor Ośrodka, Henryk Trzop, przyczy-nił się do założenia tutaj szkoły zawodowej dla inwalidów wzroku. Była to pierwsza tego typu placówka na terenie śląskiej aglomeracji. 

Jednym z Kół  działających w Okręgu Śląskim  jest nasze Piekarskie Terenowe Koło PZN, które wyodrębniło się spośród członków Koła PZN w Tarnowskich Górach. Powołane zostało do życia z inicjatywy kilku miejscowych działaczy na walnym zebraniu członków w sali nr 43 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Piekarach Śląskich w dniu 26 maja 1960 roku. 

Koło swym zasięgiem obejmowało teren Dąbrówki Wielkiej, Brzezin Śląskich, Brzozowic Kamienia, Kozłowej Góry, wszystkich pozostałych dzielnic ówczesnego kształtu administracyjnego Piekar Śląskich.

         Podział administracyjny Piekar Śląskich z 1975r. 

Akt założycielski Koła PZN w Piekarach Śląs- kich miał miejsce 26 maja 1960 roku. Mimo powołania Koła Terenowego PZN członkowie nie mieli swej siedziby. Zebrania odbywały się w prywatnych mieszkaniach. Z archiwum Koła uzyskano wiele cennych wiadomości. 

6 grudnia 1965 roku odbyło się zebranie nowej kadencji, gdzie przewodniczącym Koła Terenowego PZN został pan Michał Musioł, sekretarzem został pan Jan Kosek, a skarbnikiem został pan Jan Szwajnoch. Zebrania w tym czasie odbywały się u przewodniczącego Koła w jego prywatnym miesz- kaniu. Na grudniowym walnym zebraniu złożono wniosek do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Piekarach Śląskich o przydział lokalu dla Koła. 

8 listopada 1966 roku uzyskano zgodę od Zarządu Koła Terenowego PCK w Piekarach Śląskich na korzystanie z ich lokalu przy ulicy Bytomskiej nr 275.

15 grudnia 1969 roku Zarząd Koła Terenowego PZN w Piekarach Śląskich otrzy- mał decyzję od władz samo- rządowych w sprawie lokalu biurowo-świetlicowego na sie -dzibę Koła przy ulicy Boń-czyka nr 10 obecnie 12 w Pie-karach Śląskich. 

Następnego dnia tj. 16 grudnia 1969 roku pan Karmański i pan Zięba udali się do centrali PZN do Chorzowa, aby zarejestrować nową siedzibę. 

Z uwagi na niekorzystne warunki, mocne zawilgocenie lokalu, jesienią 1980 roku Koło uzyskało nową siedzibę przy ulicy generała Kleeberga 1/1, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W początkach swojej działalności Koło liczyło 24 członków. Z piekarskim Kołem PZN współpraco- wało i współpracuje wielu znamienitych, życzliwych, zaprzyjaźnionych miejscowych działaczy i osób pry- watnych. Należałoby wymienić: Augustyna Dziuka, Tomasza Poloczka, Ernę Sikora, Jana Szwajnocha, Ryszarda Baec, Wincentego Dziombek, Gerarda Pogodę, Franciszka Gryzaka, Wincentego Wanota, Monikę Wyleżałek,  Hildegardę Bucę, Pawła Bolca, Wincentego Popczyka, Hildegardę Rogol, Stanisława Jasiaka, Marię Cisek, Oswalda Gajdasa.

Olbrzymi wkład pracy wnieśli państwo Karmańscy, którzy pomogli w rehabilitacji naszych członków i wyszukiwali osoby niewidome w naszym mieście. 

Historię Koła od roku 1960 tworzyli kolejni przewodniczący:

- Danuta Gruca w latach 1962 - 1963

- Michał Musioł  w latach 1963 - 1966

- Jerzy Kosek    w latach 1966 - 1967 

- Alojzy Karmański   w latach 1967 - 1976

- Jan Rynkiewicz w latach 1976 - 2001

4 marca 1976 roku w Domu Kultury nr 1 w Piekarach Śląskich odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Zarządu, na któ- rym wybrano nowego przewodniczącego w osobie Jana Rynkiewicza, który był członkiem Koła Terenowego PZN w Pie- karach Śląskich od 23 listopada 1966 r.

Na organizowanych przez siebie prelekcjach Jan Rynkiewicz demonstrował pisanie i czytanie pismem punktowym. Prowadził szkolenia pisania na maszynie brajlowskiej. Przypominał o obowiązku noszenia białej laski przez niewidomego w czasie poruszania się po drogach publicznych, gdyż w razie wypadku, brak laski jest faktem obciążającym niewi-domego, a jego kalectwo nie stanowi okoliczności łagodzących. Jan Rynkiewicz jest od 2003 roku Prezesem Honorowym. Posiada Brązową, Srebrną i Złotą Odznakę PZN. 

 

Władze Koła PZN Piekary Śląskie sprawowali:

- od 4 marca 1976 roku:

J. Rynkiewicz - przewodniczácy                     

T. Bienias - z-ca przewodniczácego                            

W. Dziombek - członek zarządu                      

H. Kamińska - członek zarządu

 

od 15 października 1982 roku:

J. Rynkiewicz - przewodniczący                      

M. Blok - z-ca przewodniczącego                                

J. Markiewicz - sekretarz                      

P. Golec - skarbnik                               

M. Cisek - członek zarządu                               

D. Sopuch - członek zarządu                            

S. Janiak - członek zarządu           

- od 24 września 1984 roku:

J. Rynkiewicz - przewodniczący                     

M. Blok - z-ca przewodniczącego                                

J. Markiewicz - sekretarz                      

P. Golec - skarbnik                                

F. Picz - członek zarządu                                   

D. Sopuch - członek zarządu                             

- od 27 września 1988 roku:

J. Rynkiewicz - przewodniczący                       

E. Leśniok - z-ca przewodniczącego                             

J. Markiewicz - sekretarz                        

D. Sopuch - skarbnik                            

O. Gajdas - członek zarządu                              

M. Szczygieł - członek zarządu                          

A. Kuna - członek zarządu                                  

- od 29 września 1992 roku:

J. Rynkiewicz - przewodniczący                        

M. Garcorz - z-ca przewodniczącego                            

J. Markiewicz - sekretarz                        

D. Sopuch - skarbnik                             

Nowo wybrany Zarząd pod przewodnictwem  prezesa Krzysztofa Wostala współpracował z długoletnimi działaczami Koła.  Od 6 maja 2004 roku Krzysztof Wostal prowadził audycję w Radiu Piekary (PIP). Nowy szef Terenowego Koła PZN był organizatorem konferencji „Jak zaro- bić na zatrudnieniu Niewidomych”

Władze Koła PZN Piekary Śląskie sprawowali:

- od 30 października 2001 roku:

K. Wostal - przewodniczący                                

J. Rynkiewicz - z-ca przewodniczącego                         

A. Kurek - sekretarz                                  

D. Sopuch - skarbnik                               

J. Gaweł - członek zarządu                                  

J. Gansiniec - członek zarządu                         

- od 30 września 2003 roku:

K. Wostal - przewodniczący                                 

A. Dolecki - z-ca przewodniczącego                                

H. Krzyżańska - sekretarz                         

D. Sopuch - skarbnik                               

D. Gorzędowska - członek zarządu                      

K. Jendrusek - członek zarządu                           

W dniu 29 czerwca 2007 roku na walnym zebraniu Koła PZN Piekary Śląskie prezesem została pani Hilde- garda Krzyżańska, która pełni funkcję do dnia dzisiejszego.

Jest inicjatorem wysyłania kartek świątecznych dla członków Koła. Szczególnej opiece podlegają jej dzieci. Organizuje wyjazdy integracyjne dzieci razem z rodzinami oraz członkami Koła. Od 2002 roku jest inicjatorką organizowania obchodów Światowego Dnia Niewidomych tzw. „Białej Laski”. Współpracuje z Fundacją „SZANSA dla Niewidomych” celem przybliżenia społeczeństwu problemów osób niewi- domych i słabo widzących. Z jej inicjatywy wspólnie z fundacją SZANSA, w ramach programu „Bądź jednym z nas” przeszkolono pracowników Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, a także konsultowano projekt budowy nowego dworca autobusowego w Piekarach Śląskich, celem adaptacji dla osób niepełnosprawnych, a szczególnie niewidomych. Do chwili obecnej dzięki współpracy z Urzędem Miasta usunięto bariery architektoniczne przy ul. Armii Krajowej, ul. gen. Ziętka, ul. Papieża Jana Pawła II i ul. gen. Maczka. 

Pani Hildegarda Krzyżańska kontynuuje  współ-pracę ze szkołami. Posiada Srebrną Honorową Odznakę PZN. 

Władze Koła PZN Piekary Śląskie sprawowali:

- od 29 czerwca 2007 roku:

H. Krzyżańska - przewodniczący

D. Gorzędowska - z-ca przewodniczącego                  

R. Anton - sekretarz                               

S. Fabisiak - skarbnik                           

E. Łapok - członek zarządu                               

M. Koryciorz - członek zarządu                         

- od 23 września 2011 roku:

H. Krzyżańska - prezes                      

S. Fabisiak - z-ca prezesa

 A. Kurek - sekretarz                               

E. Kłos - skarbnik                                   

K. Napierała - członek zarządu                          

M. Nowak - członek zarządu                              

OSOBY, KTÓRE MIAŁY SWOJE SZCZEGÓLNE MIEJSCE W KOLE PZN

 Maria GARCORZ -  jest najstar- szym członkiem związku. Do Związku Niewidomych wstąpiła 27 kwietnia 1990 roku. Przez cztery lata pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego. Ze względu na stale pogarszający się stan wzroku musiała zrezygnować z aktywnej działalności na rzecz Koła. Była inicjatorem organizowania róż- nych uroczystości na terenie Koła. Odznaczona Brązową, Srebrną, Złotą Honorową Odznaką PZN.

 Marianna BLOK - członek Koła Terenowego PZN w Piekarach Śląskich. Pełnione funkcje: członek, skarbnik, zastępca przewodniczącego Koła, przewod- nicząca oraz członek Zarządu Okręgu w Chorzowie. Organizator prelekcji dla uczniów szkół podsta- wowych w mieście. Instruktor robótek ręcznych dla członkiń Koła. Organizator spotkań, wycieczek, imprez środowiskowych. Odznaczona Brązową, Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PZN. 

 Dorota SOPUCH - od paździer- nika 1976 roku członek Koła Tereno- wego PZN w Piekarach Śląskich. Peł- niła funkcję  skarbnika, przez cały ,okres członkostwa. Czynnie uczestni- czyła w prowadzonych remontach, w organizowaniu uroczystości i im- prez  na terenie Koła PZN. Odznaczo-na Brązową, Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PZN. 

 Erna LEŚNIOK - pełniła  funkcję  zastępcy przewodniczącego. Prowa- dziła działalność kulturalno – oświato- wą. Nawiązała współpracę z innymi Kołami. Organizowała spotkania, na których prezentowała okolicznościo-we montaże słowno - muzyczne.

 Janina MARKIEWICZ – w 1969 roku pełniła funkcję sekretarza, członka zarządu. Odznaczona Srebrną Hono- rową Odznaką PZN.

 Stefania FABISIAK - 31 stycznia 2001 roku wstą- piła do Polskiego Związku Niewidomych. W latach 2007 - 2011 pełniła funkcję skarbnika w zarządzie terenowego Koła PZN, następnie  zastępcy prezesa Koła.  Zaangażowała się w pracę społeczną na rzecz Koła. Sumienna, dokładna, pracuje z dużym poświę- ceniem. Bierze czynny udział w orga-nizowanie wyjazdów, wycieczek, uro-czystości i imprez dla naszych człon-ków. Z okazji 50-lecia istnienia Koła została odznaczona Brązową Hono-rową Odznaką PZN.

 Marian KORYCIORZ - członek terenowego Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich od 1 czerwca 2005 roku. W latach 2007 - 2011 członek Zarządu Koła, od roku 2010 pełnił funkcję zastępcy przewod- niczącego. Zaangażowany działacz społeczny, brał czynny udział w orga- nizacji wyjazdów i imprez dla człon- ków Koła PZN w Piekarach Śląskich. Odznaczony Brązową Honorową Odznaką Zasłużonego Członka PZN.

 Natalia WOSTAL - wstąpiła do Polskiego Związku Niewidomych 24 stycznia 1983 roku. Przez wszystkie lata członkostwa aktywnie uczestniczy w życiu Koła PZN w Piekarach Śląs- kich. Została odznaczona Brązową Honorową Odznaką PZN.

 Anna ROGOWSKA - wstąpiła do Koła PZN w Piekarach Śląskich 15 lutego 1993 roku. Długoletni członek, działaczka społeczna, aktywnie ucze- stniczy w życiu Koła. Została odzna- czona Brązową Honorową Odznaką PZN.

Iwona GANSINIEC - w latach 2001 - 2003 pełniła funkcję członka Zarządu. Opiekowała się siedzibą Koła, dbała o czystość i porządek.

Renata ANTON - pełniła funkcję sekretarza Koła od 2007 roku. Skrupu- latnie prowadziła kronikę Koła. Wyko- nała makatki, które zdobią ściany naszej siedziby. 

Danuta GORZĘDOWSKA - od 30 marca 2003 roku pełniła funkcję członka Zarządu oraz zastępcy prezesa Koła. Pomagała w organizowaniu wszelakich uroczystości, m.in. zorganizowała wyjazd do Szczawnicy.

Magdalena SZCZYGIEŁ - osoba widząca  - pracownik administracyjny, prowadziła kronikę Koła, organizowała jednodniowe rekolekcje w Klasztorze w Panewnikach.

Teresa SZLĘK - osoba widząca - pracownik administracyjny w ramach wolontariatu. Odznaczona Złotą Honorową Odznaką PZN.

Stefania FOJCIK - od 1 sierpnia 1988 roku do 9 sierpnia 1994 roku była zatrudniona w Zarządzie Okręgu Pol- skiego Związku Niewidomych jako pracownik gospodarczy.  Od września 1994 roku pracowała jako wolon- tariusz. Odznaczona Srebrną Hono- rową Odznaką PZN.

CZŁONKOWIE KOŁA, Z KTÓRYCH JESTEŚMY DUMNI

Joanna DOLECKA - uczęszczała do wrocławskiej szkoły podstawowej dla słabo widzących i niewidomych dzieci. Od trzeciej klasy uczennica szkoły w Krakowie, gdzie posługiwała się brajlem. Brała udział w Sparta-kiadzie dla dzieci niewidomych w Poz-naniu, gdzie zdobyła brązowy medal w pływaniu. Otrzymała I nagrodę w konkursie pt. „Co mi dał brajl”, organizowanym przez Zarząd Główny w War-szawie i czasopismo „Pochodnia”. Obecnie pracuje jaki masażystka.

Elżbieta KŁOS - od 2001 roku należy do PZN. Od maja 2001 roku do czerwca 2010 roku - członek Koła PZN w Prudniku, członek Zarządu Koła. Od lipca 2010 roku członek Koła PZN w Piekarach Śląskich. Od 2011 roku pełni funkcję skarbnika Zarządu Koła.

Wielokrotna mistrzyni w kręglach klasycznych, m.in. w 2011 roku - IV miejsce na Mis-trzostwach Świata w Sarajewie.

 Krzysztof WOSTAL  - w 2012 roku uzyskał tytuł magistra pedago-giki o specjalności „Aktywizacja i Roz-wój wspólnot lokalnych". Aktywny członek kilku organizacji. 

 Wyróżniony:

2006 rok - Srebrna Odznaka Honorowa PZN,

2008 rok - Mistrzostwo Polski w warcabach klasycznych w I Mistrzostwach Polski osób głu-choniewidomych,

2010 rok - wyróżnienie w konkursie integracji „CZŁOWIEK BEZ BARIER 2010”,

2012 roku - pierwsze miejsce w śląskim etapie wojewódzkim konkursu „LODOŁAMACZE”.

Biegle posługuje się brajlem, zna alfabet Lorma.

Artur DOLECKI - pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego koła PZN Piekary Śląskie. Obecnie aktywnie uczestniczy w uroczystościach zwią-zanych z obchodami „Białej Laski” i archidiecezjalnej pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Piekarach Śląskich. Śpiewa i akompaniuje w tra-kcie mszy. Wydał własną płytę w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Aniela FINKA - należy do Koła PZN Piekary Śląskie od 2013 roku. W ramach realizacji unijnego projektu „Krok do samodzielności” po odbyciu stażu została zatrudniona jako pra- cownik administracyjno - biurowy w siedzibie Koła. Od 2006 roku tworzy rodzinę zastępczą.

Monika MICHALCZYK-ZABOROWSKA - była członkiem PZN Piekary Śląskie przez 20 lat. Uczennica szkoły dla osób niewidomych w Krakowie. W latach 2008 - 2013 działała w zespole wokalnym CANTITO. Mieliśmy przyjemność gościć panią Michalczyk-Zaborowską wraz z zespołem na impre-zach okolicznościowych związanych z obchodami 50-lecia istnienia koła PZN Piekary Śląskie oraz Świa-towego Dnia Niewidomych „Biała Laska”. 

Wiktoria WOSTAL - jest uczennicą szkoły dla niewidomych i słabo widzących w Krakowie miesz- czącej się przy ulicy Tynieckiej. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Redaguje i pisze wiersze do gazetki szkolnej. Należy do drużyny harcerskiej. Wyjeżdża na obozy. Z grupą harcerzy uczestniczyła w spotkaniu  z Prezydentem Bronisławem Komorowskim z okazji Świąt Bożego Narodzenia, która przyniosła do Pałacu Prezydenckiego światełko z Betlejem.

Leon WOSTAL - jest Członkiem Nadzwyczajnym Koła PZN w Pieka-rach Śląskich. W 2010 roku odzna-czony Brązową Honorową Odznaką PZN, w 2013 roku odznaczony odzna-ką „Przyjaciel Niewidomego”. 

Z panem Leonem Wostalem łączy nas wieloletnia współpraca. Odszukał nasze środowisko proponując nam pomoc. Z jego inicja-tywy dzięki zaangażowaniu i wsparciu „Projektu UMWETu” odnowiono pomieszczenia siedziby Koła.

Metamorfoza Koła była widoczna. Pan Wostal zakupił wykładzinę do biura, przyczynił się do odnowienia elewacji przez ADM, zmobilizował Solidarność ZG „PIEKARY” do podarowania odkurza-cza, zmobilizował NZZ Solidarność „ANDALUZJA” i Związek ZZRG przy KWK PIEKARY do udzielenia wsparcia finansowego. Z dużym zaangażowaniem włączył się w przygotowanie 50-lecia istnienia Koła. Z jego inicjatywy zostały wykonane i sfinansowane zaproszenia, przewóz członków Koła na w/w uro-czystość, pozyskał nagrody książkowe dla odzna-czonych osób, wyposażył siedzibę Koła w sprzęt komputerowy.

Pan Leon za pośrednictwem pana Iwo Helmuta (Europejski Klub Regionalny) zorganizował bezpłatne bilety na koncert z okazji 25 rocznicy przepro-wadzenia pierwszej udanej transplantacji serca przez zespół śp. profesora Zbigniewa Religi. Koncert odbył się w Domu Pieśni i Tańca w Zabrzu.  Swoją pasją i zaangażowaniem wprowadził w zakamarki naszego Koła żonę Halinę. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia państwo Wostalowie ufundowali naszym dzieciom paczki świąteczne.

      W związku z przypadającym jubileuszem 55 - lecia Koła PZN Piekary Śląskie wraz z darczyńcami uświetnił naszą uroczystość drobnymi upominkami – kubkami i okolicznościowymi widokówkami. 

Państwo Wostal są naszymi oczami i rękami w two-rzeniu niniejszej monografii.

„W życiu bowiem istnieją rzeczy,

o które warto walczyć do samego końca”

Paulo Coelho

WYDARZENIA, WAŻNE ROCZNICE KOŁA PZN W PIEKARACH ŚLĄSKICH.

W dniu 28 maja 1985 roku miała miejsce uro- czystość jubileuszowa z okazji XXV- lecia istnienia Koła Terenowego PZN w Piekarach Śląskich. Uroczystość została zorganizowana w Zakładowym Domu Kultury KWK „Andaluzja”, a uświetnili ją swą obecnością: wiceprezydent miasta pani Maria Taber- ska, sekretarz KM PZPR pan Bronisław Skrzyniarz, prezes Zarządu Okręgu PZN pan Herbert Bański, przedstawiciele ZOZ oraz wielu znamienitych gości. W trakcie uroczystości jubileuszowych z rąk prezesa Zarządu Okręgu PZN w Chorzowie szesnastu zasłu- żonych działaczy otrzymało dyplomy uznania: H. Karmańska, D. Sopuch, J. Markiewicz, D. Musik, R.  Baec, E. Wieczorek, W. Wanot, G. Pogoda, F. Gryzak, M. Wyleżałek, H. Wielopolska, J. Sopuch, N. Wostal, M. Szczygieł, H. Buca. 

Imprezą towarzyszącą tej uroczystości była wystawa prac ręcznych, wykonanych na organi-zowanym wcześniej przez nasze Koło kursie robót ręcznych.

W dniu 16 czerwca 2005 roku w naszym Kole PZN gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „RAZEM” na czele z prezesem Jarosławem Putem. z okazji Dnia Dziecka goście darowali dla naszych dzieci paczki (słodycze, zabawki).

W dniu 24 sierpnia 2013 roku odbył się wyjazd integracyjny do Ochab naszych dzieciaków z rodzi-nami z okazji "Dnia Dziecka".

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

J.Korczak

Ważnym wydarzeniem dla członków Koła było spotkanie z Anną Dymną w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pieka-rach Śląskich. 

11 października 2006 roku w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość z okazji 45-lecia naszego Koła PZN. Na uroczystość zaproszeni zostali Prezydent Miasta Stanisław Korfanty, ksiądz Bronisław Gawron, ks. Rajmund Machulec, przedstawiciele MRN, dyrektor MOPR, przedstawiciele PFRON-u, sponsorzy, członkowie Koła wraz z rodzinami. 

Na uroczystości wręczał odznaczenia prezes Okręgu Śląskiego PZN Norbert Galla.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZN z dnia 17 maja 2006 roku Złotą Odznaką Honorową PZN zostali wyróżnieni: 

Urząd Miasta Piekary Śląskie,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich,

Radio Piekary,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich.

Odznaczenia indywidualne:

Złote  Honorowe  Odznaki PZN:

prezydent miasta Piekary Śląskie Stanisław Korfanty,

ks. Bronisław Gawron,

ks. Rajmund Machulec, 

Barbara Szynal.

Srebrne Honorowe Odznaki PZN:

Terenowe Koło Niewidomych w Piekarach Śląskich w dowód wdzięczności za przychylność i pomoc w przygotowaniu organizowanych na terenie parafii różnych uroczystości, uhonorowało księdza probosz-cza Władysława Nieszporka Srebrną Honorową Odznaką PZN. 

Ponadto Odznaki te otrzymali:

Tomasz Cisek, 

Grażyna Klimas, 

Irena Pajor, 

Stefania Pasich, 

Stefania Fojcik.

Zarząd Terenowego Koła PZN w Piekarach Śląskich uhonorował przyznaniem dyplomów dwa-naście firm oraz długoletnich członków Koła. 

Uroczystość uświetnił występ zespołu „Piekar-skie Klachule” oraz wystawa prac ręcznych naszych członków.

Dzieci z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 wręczały odznaczonym gościom kwiaty i służyły pomocą osobom niepełnosprawnym.

W dniu 15 listopada 2007 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich odbyła się pierwsza wystawa prac osób zrzeszonych w naszym Kole pod hasłem: 

„OCZAMI SĄ NASZE RĘCE”

Na wystawie było wiele różnorodnych prac: prace robione na szydełku czy na drutach, obrazy haftowane,  obrazy malowane i poezje. Najwięcej prac wystawiła śp. Maria Dypka - Ogaza, która była członkiem Regionalnego Klubu Europejskiego Quo Vadis.

Dla osób niewidomych i niedowidzących dotyk jest najważniejszy.

W swym przemówieniu dr Helmut IWO główny koordynator Regionalnego Klubu Europejskiego „Quo Vadis” stwierdził: 

...wszystkie następne Pani prace, będące twórczą symbiozą umysłu, ręki i serca - wypełniają serca odbiorców słodyczą głodu i pragnienia następnych i kolejnych prac, odzwierciedlających Pani wrażliwą osobowość. Sztuka to krok z natury w kierunku nieskończoności.Nawet ręce, które korony cierniowe plotą - od rąk bezczynnych są lepsze.

27 czerwca 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Naiwnej w Polsce. Festi-wal odbył się w Galerii Szyb Wilson w Katowicach – Niki-szowcu.  Podczas festiwalu za-prezentowali swoją twórczość artyści z 28 krajów świata, m.in.: malarstwo, rzeźba, ceramika, rękodzieło. Wśród prac znalazły się także obrazy wykonane haftem przez śp. Marię Dypka - Ogaza. Kolejna wystawa prac odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Zaprezentowano na niej prace wykonane przez śp. Marię Dypka-Ogaza oraz Renatę Anton.

W dniu 6 maja 2009 roku zorganizowano w czytelni MBP filii nr 6 w Brzozowicach - Kamieniu wystawę z okazji 200 - lecia urodzin twórcy pisma dla niewidomych Louisa Braille'a.  

 W dniu 22 września 2009 roku w Ośrodku Kultury "Andaluzja" zostały zorganizowane zawody strzeleckie dla niewidomych i słabo widzących, których organizatorem był pan Marian Koryciorz. 

W zawodach wzięło udział 28 osób. Zawodnicy zmierzyli swoje siły w dwóch konkurencjach: strzelanie z karabinu oraz pistoletu z podziałem na kobiety i mężczyzn. W broń wmontowany był laser. Wiązka promieni skierowana na tarczę dźwiękiem informowała o celności. Było dużo dobrej zabawy. 

 Z okazji Dnia Kobiet w 2010 roku Zarząd zorga-nizował w naszym Kole spotkanie z rehabilitantką Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Rehabilitantka pokazała szereg ćwiczeń gimnas-tycznych usprawniających kręgosłup. Można było skorzystać  między innymi z indywidualnych porad rehabilitanta.

 W dniu 15 lipca 2010 roku w Ośrodku Kultury „Andaluzja" odbył się II Turniej Strzelecki koła PZN, któremu patronował Prezydent Miasta Piekary Śląskie Stanisław Korfanty oraz Radio Piekary. Turniej prowadzili przedstawiciele klubu „Cross" z Nysy, a udział brali członkowie PZN wraz z rodzi-nami i zaproszeni goście. Pan Prezydent osobiście wręczał zwycięzcom ufundowane  nagrody - puchary.

 W turnieju brali udział uczestnicy z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Piekar Śląskich. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem i przyczynił  do szerze-nia szeroko pojętej integracji niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym.

 W październiku 2010 roku nasze Koło PZN w Piekarach Śląskich obchodziło nieco-dzienny Jubileusz 50 - lecia swego istnienia. 

Uroczystości połączono z ob-chodami Światowego Dnia Niewidomych tzw. „Białą laską”, która przypada na dzień 15 października.

 Z tej okazji w dniu 10 października 2010 roku na wzgórzu kalwaryjskim w kościele pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego zgromadzili się człon-kowie PZN wraz z rodzinami, wolontariuszami i zaproszeni goście: władze miasta, MOPR-u, Zarządu Okręgu PZN oraz wiele osób z zaprzyjaźnionych instytucji, organizacji, a także darczyńców. Uroczystą mszę odprawił ksiądz Bronisław Gawron. 

 Z okazji jubileuszu naszego Koła Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZN z dnia 11 sierpnia 2010 roku zostali uhonorowani:

- złotą Honorową Odznaką PZN:

1. Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich,

2. ks. Prałat Władysław Nieszporek

 - srebrną Honorową Odznaką PZN:

1. Piotr Zalewski - dyrektor Ośrodka Kultury Andaluzja,

- brązową Honorową Odznaką PZN:

1. Leon Wostal,

2. śp. Ignacy Janus

Dyplomy otrzymali: ks. Bronisław Gawron, Teresa Szlęk, Stefania Fojcik, Urząd Miasta Piekary Śląskie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, Radio PIEKARY, MOSiR w Piekarach Śląs-kich, grupa UMWETu, N.Z.Z. Solidarność Andaluzja, Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Piekarach Śląskich.

W październiku 2010 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich odbyło się spotkanie naszych członków z przedstawicielami fundacji LABRADOR z Poznania, w ramach realizacji projektu opracowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pod tytułem „Przywrócić wartości”. Osoby zainteresowane miały możliwość zapoznania się z warunkami otrzymania psa przewodnika.

W 2014 roku święto „Białej Laski" połączone było z Piknikiem Rodzinnym. Całość spotkania została sfinansowana przez Urząd Miasta Piekary Śląskie. Pamiątką z tej uroczystości w postaci kubka z herbem miasta Piekary Śląskie obdarowani zostali członkowie Koła. W trakcie pikniku członkowie zos-tali poczęstowani kawą, ciastem, po czym biesiado-wano przy grillu.

DUSZPASTERSTWO

Św. Łucja - patronka ociemniałych

Boże, spraw, abyśmy mogli korzys-tać ze stawiennictwa dziewicy i męczennicy św. Łucji. Niechaj tak, jak czcimy jej niebiańskie naro-dziny na Ziemi, mogli oglądać jej triumf w niebie.

Legenda mówi, iż piękne oczy Łucji miały być cudownie przywrócone. 

W dniu 28 listopada 1987 roku odbyło się spotkanie członków naszego Koła PZN z biskupem Czesławem Dominem. To spotkanie zainicjował ksiądz proboszcz Rajmund Machulec. 

Od 1985 – 1987 roku w siedzibie Koła na spot-kaniach kolędowych i opłatkowych uroczystości uświetniał ks. dziekan Rajmund Machulec. 

Ksiądz Rajmund Machulec, to także przyjaciel naszego koła. Zarząd jak i członkowie koła są mu bardzo wdzięczni za pomoc, jaką okazał w okresie stanu wojennego.

Od 27 maja 1997 roku  do nadal stałym opie-kunem  duchowym jest ks. Bronisław Gawron. 

Spotkania kolędowe rok rocznie ksiądz Bronisław Gawron prowadzi. Uczestnicy tych spot-kań gromadzą się tłumnie, ponieważ akompaniament nieodzownej gitary i śpiew księdza wprowadza w nastój świąteczny utożsamiany z ciepłem, dob-rocią. Odnowa duchowa, która jest owocem tych spotkań, towarzyszy nam w życiu codziennym.

Co roku 20 maja mamy przyjemność uczestni-czyć w uroczystościach urodzinowych naszego kapłana opiekuna składając mu serdeczne, płynące z serca życzenia:

Pamiętaj, że masz przyjaciela,

Który pomaga Ci nieść ten Krzyż.

Pamiętaj, że masz przyjaciela,

Który, jest zawsze dla Ciebie wsparciem.

Pamiętaj, że masz przyjaciela,

Na którego zawsze możesz liczyć.

Pamiętaj, że masz przyjaciela...

Więc nie zatrzymuj się - idź!

Uczestniczyliśmy również w ważnym Jubileuszu 50 - lecia kapłaństwa, które ksiądz Bronisław Gawron obchodził 24 czerwca 2012 roku.

Dla wszystkich stałem się wszystkim.

Ksiądz Bronisław Gawron wielokrotnie był darczyńcą poczęstunku dla wszystkich pielgrzymów. Ufundował dla członków Koła śpiewniki, telewizor i wideo. W każdy ostatni wtorek miesiąca uczestniczy z nieodzowną gitarą w spotkaniach naszego Koła. Rozważamy Pismo Święte, wprowadzał nas w nowe aktualne dokumenty kościoła, opowiada o od wie-dzanych przez siebie miejscach świętych. Raz w roku pielgrzymuje z nami po sanktuariach naszego regionu. Jesteśmy wdzięczni Janowi Rynkiewiczowi, honorowemu Prezesowi PZN Piekary Śląskie, że w nasze progi wprowadził księdza Bronisława Gawrona.

15 października - obchodzony jest Międzynaro- dowy Dzień Białej Laski. Po raz pierwszy obcho-dzono go w 1964 roku. Od tego dnia jest świętem niewidomych w wielu krajach świata. Ma on przypo-minać wszystkim o potrzebach osób dotkniętych brakiem wzroku, którzy także chcą uczestniczyć w życiu w pełni swych talentów i na miarę pragnień.

W 2002 roku zainaugurowaliśmy pierwsze uroczyste obchody Światowego Dnia Niewidomych, zwanego „Białą Laską" mszą św. w kościele Świętej Rodziny. 

W 2003 roku "Biała Laska" obchodzona była w piekarskiej bazylice, a od 2004 roku na kalwa-ryjskim wzgórzu.

W dniu 23 października 2011 roku nasze Koło PZN zorganizowało kolejne obchody „Białej Laski”. Po mszy św. pani Prezes wręczyła odznaki „Przy-jaciel Niewidomego" osobom, które bezinteresownie służą pomocą i wsparciem. Spotkanie to uświetnił występ zespołu ISKRA - OREMUS z Radzionkowa, który był sfinansowany przez pana Leona Wostala.

    W dniu 20 października 2013 roku na kolejnym uro-czystym spotkaniu z okazji Światowego Dnia Niewi-domych, tzw. „Biała Laska”, najbardziej zaangażo-wanym wolontariuszom wręczono dyplomy i odznaki „Przyjaciel Niewidomych". Otrzymali je: Szczepan Wostal, Irena Prosowska, Maria Janus, Urszula Klimaj, Leon i Halina Wostalowie, Anna Jasiak.

W dniu 6 czerwca 2004 roku odbyła się coroczna diecezjalna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej. Na wstępie przywitał członków Koła ks. Prałat Nieszporek - kustosz Bazyliki w Piekarach Śląskich. Na corocznym pielgrzymowaniu do Bazyliki Piekarskiej przywo-ływana jest postać księdza Prałata Konrada Lubosa, który zainicjował doroczne pielgrzymki do Piekarskiej Pani dla osób niedosłyszących i niewidomych. Ksiądz Prałat Konrad Lubos to kapłan bardzo zasłużony dla naszej Archidiecezji i dla kościoła w Polsce i w świecie. Ogromne zasługi ma Ksiądz Prałat na płaszczyźnie duszpasterstwa głucho-niewidomych i głuchoniemych. 

Kochany przez ludzi dotkniętych kalectwem głuchoty, niemową i ślepotą. Ksiądz Prałat orga-nizował duszpasterskie ośrodki dla głuchoniemych, pomoc materialną, jak również rozprowadzał głuchoniemym aparaty słuchowe i to bezpłatnie. 

Był wykładowcą w naszym Śląskim Seminarium Duchownym. Dzisiaj należy uświadamiać naszemu społeczeństwu, że żył wśród nas człowiek, o ogromnych zasługach dla ludzi dotkniętych kalectwem - do których miał zawsze ogromne szeroko otwarte serce pełne miłości.

Po śmierci prałata Konrada Lubosa tradycję pielgrzymowania do pani Piekarskiej corocznie w każdą pierwszą niedzielę czerwca kultywują niewidomi z naszego Koła wraz z księdzem Bronisławem Gawronem. Pielgrzymki archidiecez-jalne z roku na rok zataczają coraz szersze kręgi, ponieważ przyjeżdżają osoby z poza naszej archidiecezji.

Pielgrzymi z Wrocławia, Nysy, Opola, Kędzierzyna Koźla oraz z diecezji Gliwickiej, oprócz przeżyć natury duchowej, poznają nasze miasto, jego zabytki i kulturę. Spotkania integracyjne w Centrum Pielgrzymkowym, czy w Ogrodzie Anioła mają za każdym razem uroczysty charakter. Szczególne podziękowanie należy się ks. prałatowi Nieszporkowi, za okazywaną nam przychylność i gościnność

Serdeczne podziękowania należą się także paniom: Marii Kłaczek, Marioli Kocot za przygoto- wanie poczęstunków, dziękujemy przewodnikom, pani Marii Janus, przewodniczce po piekarskim sanktuarium, która została odznaczona odznaką „Przyjaciel Niewidomego”, oraz srebrną Honorową Odznaką PZN, a także wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i uatrakcyjnienia pielgrzymek. Uroczyste zakończenia i pożegnania pielgrzymów odbywają się przy pomniku św. Jana Pawła II, przy zapalonych zniczach, złożonych kwiatach, modlitwie, odśpiewaniu Barki oraz pożegnalnej pieśni „Ogniska już dogasa blask".

Od dnia 25 lutego 2012 roku dekretem księdza arcybiskupa Wiktora Skworca Metropolity Katowic- kiego oficjalny patronat nad archidiecezjalną piel- grzymką objął z ramienia kurii biskupiej ks. Jan Sołtysek, w poprzednich latach był to ks. Bronisław Gawron. 

<span style="font-size: 12